one-year-warranty-Onsite-service

บริษัทรับประงาน Onsite Service 1 ปี

กรณีที่อยู่ในขอบเขตเงื่อนไขการประกัน

  1. รับประกันงานติดตั้งไม่ตรงสเป๊คตามที่คุยกันไว้ กับทางลูกค้า  โดยบริษัทจะทำการแก้ไขให้
  2. รับประกันอุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดขอบของบริษัทเท่านั้น เช่น อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสินค้า
  3. การรับประกัน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่บริษัทส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกับลูกค้า
  4. รับประกันสินค้า กรณีที่เกิดจากสินค้ามีปัญหาเองเท่านั้น  ซึ่งต้องไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติ  ,สัตว์กัดแทะ , ฝีมือมนุษย์

กรณีที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตเงื่อนไขการรับประกัน

  1. ไม่รับประกัน อุปกรณ์ที่เสียหาย  ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  ,สัตว์กัดแทะ , ฝีมือมนุษย์ ทุกกรณี
  2. ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่เสียหาย  ที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขของลูกค้าทำเอง
  3. ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่เสียหายจากการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นของลูกค้าเอง  เช่น นำไปต่อพ่วงดัดแปลง
  4. ไม่รับประกันสินค้าที่มีการ ตก หรือกระแทก หรือมีรอยบิ่น  ยกเว้นกรณีที่เกิดจากงานติดตั้งของบริษัทฯเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า

        กรณีลูกค้าแจ้งปัญหาแล้ว  บริษัทจะตรวจเช๊คระยะเวลาประกันว่าเกินหรือยัง หากไม่เกิน  ก็จะนัดเข้าไปแก้ไข  หรือรับสิ้นค้าที่เสียหายกลับมาตรวจเช๊ค  และนัดวันส่งมอบสินค้าคืนกับลูกค้าอีกที   กรณีถ้าตรวจเช๊คแล้วเกินระยะเวลา  บริษัทอาจจะแจ้งราคาเข้า Onsite Service กับลูกค้าอีกที   ว่าต้องมีค่าตรวจเช๊ค Onsite service ครั้งนี้เท่าไหร่